Drogpolicy2019-02-19T14:16:37+00:00

DROGPOLICY

Oskarshamns folkhögskola ska vara en miljö fri från narkotikaklassade droger och andra droger (exempelvis så kallade nätdroger eller olika preparat som ännu inte hunnit narkotikaklassats). Undantag görs för receptbelagda läkemedel som kursdeltagare fått utskrivet för eget bruk av behandlande läkare.

Bruk och missbruk är inte förenligt med studier och med en god studiemiljö för alla. Att använda narkotika är ett lagbrott i Sverige. Oskarshamns folkhögskola vill erbjuda också personer med tidigare drogmissbruk en trygg och stimulerande studiemiljö.

POLICY FÖR NARKOTIKA OCH ANDRA DROGER

Skolan har ansvar att tydligt informera om drogpolicyn. Utbildningsledare och mentor liksom elevvårdsgruppen ska föra diskussioner och samtal om droger i samband med hög frånvaro eller beteende som väcker misstankar om användning av droger.

Drogpolicyn innebär krav på att medarbetare rapporterar misstanke om narkotika- och tablettmissbruk eller bruk av andra droger till skolans elevvårdsgrupp eller till utbildningsledare. Även kursdeltagare uppmanas medverka till att misstanke om användning av droger kommer till skolans kännedom. Elevvårdsgruppen ska vid misstanke om droganvändning agera snabbt och konsekvent för att skapa trygghet på skolan.

SKÄL FÖR MISSTANKE

Elevvårdsgruppen avgör om det finns skäl för misstanke. Elevvårdsgruppen ska tillsammans med utbildningsledare/mentor för den kursdeltagare som berörs omgående sammankallas och diskutera situationen.

HANDLINGSPLAN VID MISSTANKE OM ANVÄNDNING AV DROGER

  • Om misstanke finns samtalar elevvårdsgruppen med kursdeltagaren tillsammans med mentor om drogpolicyn. En skriftlig varning om krav på test vid kvarstående misstanke ges. Kursdeltagaren kan vid detta samtal själv välja att genomgå testning
  • Kursdeltagaren som tillstår droganvändning utan att testas avstängs från skolan – och i förekommande fall även från internatet till dess att ett negativt test kan uppvisas, eller att någon form av behandlingsprogram påbörjats
  • Vid väl grundad misstanke ställs krav på omedelbar testning. Skolan beställer då tid för testning och ordnar med transport
  • Kursdeltagare som vägrar genomföra test som krävts stängs av från undervisning och i förekommande fall internat fram till dess att ett negativt test uppvisas. Detta test får kursdeltagaren själv ombesörja och det måste göras inom en månad
  • Testresultat skickas till skolan. Rektor och/eller elevvårdsgruppen informerar berörd kursdeltagare
  • Om testet visar spår av droger har kursdeltagaren brutit mot skolans drogpolicy oberoende av när och var drogen har intagits. Kursdeltagaren avstängs från undervisningen och i förekommande fall internatet till dess att ett negativt test kan uppvisas
  • Kursdeltagare som använt droger men efter negativt test kunnat återuppta sina studier ska på begäran av rektor och/eller elevvårdsgrupp ställa upp på drogtest.
  • Om kursdeltagare testar positivt för droger vid upprepade tillfällen kan kursdeltagaren avskiljas från undervisningen och i förekommande fall internatet.

REHABILITERINGSPROGRAM

Om det för fortsatta studier på skolan bedöms att det behövs rehabilitering ska detta genomföras. Rehabiliteringsprogrammet fastställs av kommunens missbruksenhet i samråd med skolans kurator och kursdeltagaren.