Alkoholpolicy2019-02-19T14:15:00+00:00

ALKOHOLPOLICY

Oskarshamns Folkhögskola tillämpar en alkoholfri arbetsmiljö. Målsättningen är att skapa en trygg och stimulerande studie- och arbetsmiljö för alla. 
Vi vill att skolan ska vara en miljö där även personer med tidigare missbruksproblem kan vistas och studera. Det är därför viktigt att alla strävar efter att upprätthålla alkoholpolicyn.

ALKOHOLPOLICY MED HANDLINGSPLAN

Skolans personal har skyldighet att delge elevvårdsgruppen om man misstänker brott mot skolans alkoholregler. Även kursdeltagare uppmanas att vara uppmärksamma på om alkoholpolicyn bryts.

GRUNDREGLER

 • Kursdeltagare får inte komma till studier eller av skolan organiserad verksamhet alkoholpåverkad
 • Kursdeltagare får inte konsumera eller förvara alkohol i skolans gemensamma utrymmen eller utemiljöer
 • Alkohol får inte heller brukas i samband med studieresor eller friluftsdagar i skolans regi

ALKOHOL UNDER HELGER

Internatelever och besökande till internatelever får endast konsumera alkohol i boendet under helger och då på internatrummen eller internatens dagrum. Vid dessa tillfällen gäller de störningsregler och påföljder som specificeras nedan och i Policy för internatboendet.

HANDLINGSPLAN

Om kursdeltagare bryter mot skolans alkoholregler under arbetsveckan ska följande åtgärder vidtas:

 • vid första förseelsen har lärare eller annan personal, som uppmärksammar denna, att rapportera misstanke till elevvårdsgruppen. Även kursdeltagare kan lämna information till elevvårdsgruppen
 • elevvårdsgruppen för ett kartläggande och informerande samtal med berörd kursdeltagare
 • misstänks upprepade brott mot alkoholpolicyn genomförs alkotest
 • kursdeltagare som blåser positivt får inte delta i undervisningen den dagen och kommer att få genomföra dagliga alkotest under den tid elevvårdsgruppen beslutar
 • om risk för missbruk bedöms föreligga kan kursdeltagare uppmanas att delta i behandling genom kommunens missbruksenhet
 • om insatta åtgärder inte leder till förbättring kan rektor besluta om tillfällig avstängning från undervisningen och i förekommande fall från internatet, med tydligt angivna villkor för att återkomma till skolan
 • om skolans alkoholpolicy bryts vid återkomst till skolan kan kursdeltagaren avskiljas från undervisningen och i förekommande fall även från internatet

Om kursdeltagare bryter mot reglerna för konsumtion och/eller förvaring av alkohol i gemensamma utrymmen, se Grundregler och Alkohol under helgen  ovan, vidtas följande åtgärder:

 • alkohol som förvaras i gemensamma utrymmen beslagtas och återfås hos rektor i samband med terminsavslutning
 • elevvårdsgruppen för samtal med berörd/berörda kursdeltagare och ger en muntlig varning om uppsägning från internatet.
 • om handlingen upprepas ges skriftlig varning om uppsägning med omedelbar verkan
 • vid tredje förseelsen sägs kursdeltagaren upp från internatet med omedelbar verkan
 • har det förekommit störningar i samband alkoholförtäring gäller Policy för boende på internatet