ALKOHOLPOLICY

Oskarshamns Folkhögskola tillämpar en alkoholfri arbetsmiljö. Målsättningen är att skapa en trygg och stimulerande studie- och arbetsmiljö för alla. Vi vill att skolan ska vara en miljödär även personer med tidigare missbruksproblem kan vistas och studera. Det är därför viktigt att alla strävar efter att upprätthålla alkoholpolicyn.

ALKOHOLPOLICY MED HANDLINGSPLAN

Skolans personal har skyldighet att delge elevvårdsgruppen om man misstänker brott mot skolans alkoholregler. Även kursdeltagare uppmanas att vara uppmärksamma på om alkoholpolicyn bryts.

GRUNDREGLER

  • Kursdeltagare får inte komma till studier eller av skolan organiserad verksamhet alkoholpåverkade
  • Kursdeltagare får inte konsumera eller förvara alkohol i skolans gemensamma utrymmen eller utemiljöer
  • Alkohol får inte heller brukas i samband med studieresor eller friluftsdagar i skolans regi

ALKOHOL UNDER HELGER

Internatelever och besökande till internatelever får endast konsumera alkohol i boendet under helger (fredag kl. 17:00 – söndag kl. 00:00, samt motsvarande tid dag före helgdag) och då på internatrummen eller i internatets dagrum. Vid dessa tillfällen gäller de störningsregler och påföljder som specificeras nedan och i Policy för internatboendet.

HANDLINGSPLAN

Om kursdeltagare bryter mot skolans alkoholregler under arbetsveckan (måndag kl. 7:00- fredag kl. 17:00) ska följande åtgärder vidtas:

  • Elevvårdsgruppen genomför ett kartläggande och informerande samtal med berörd kursdeltagare. Alkotest och varning från rektor kan bli aktuell.
  • Om alkotestet är positivt stängs deltagaren via rektor av från undervisning och i förekommande fall från internatet fram till att test visar negativt resultat.
  • Om risk för missbruk bedöms föreligga vidtar skolan lämpliga åtgärder.
  • Om insatta åtgärder inte leder till förbättring beslutar rektor om avstängning från undervisningen och i förekommande fall från internatet.

 

Om kursdeltagare bryter mot reglerna för konsumtion och/eller förvaring av alkohol i gemensamma utrymmen, se Grundregler och Alkohol under helgen ovan, vidtas följande åtgärder:

  • alkohol som förvaras i gemensamma utrymmen beslagtas och kan återfås i samband med terminsavslutning
  • elevvårdsgruppen för samtal med berörd kursdeltagare och åtgärder genomförs enligt ovan
  • har det förekommit störningar i samband alkoholförtäring gäller Policy för boende på internatet