KURSPLAN KYRKVAKTMÄSTARUTBILDNING

MÅL

Att förbereda kursdeltagaren för såväl inre som yttre tjänst i församling och på kyrkogård. Kursen ger grundläggande kunskaper i skötsel av grönytor samt kyrkorum och inventarier och förståelse för det unika sammanhang som arbete i församling och begravningsverksamhet utgör.

KURSERNS INNEHÅLL

• Introduktion – folkbildning
• Livet och döden – livets mångfald, ekosystem, miljöfrågor, synen på död förr och nu, olika slags död, vårt förhållande till döden
• Svenska kyrkan – organisation, lagstiftning, yrkesroller, uppdrag och verksamhet
• Den egna yrkesrollen och medarbetarskap
• Själavård och krisberedskap – samtal, bemötande, etik och krishantering
• Hälsa, ergonomi och träning – rusta för ett fysiskt krävande arbete

 

• Växtkunskap – Grunder i botanik och växtfysiologi, egenskaper, användning och skötsel för arter vanliga på kyrkogården
• Marklära – jordarts- och jordmånsbegrepp, jordarternas egenskaper, omsättning av vatten och näring
• Beskärning av träd och buskar, teori och praktik
• Begravningsverksamheten – begravningslagen och dess tillämpning, olika gravskick och begravningsseder, Svenska kyrkans gudstjänstordning för begravning, gravgrävning och gravsättning
• Kulturmiljön på kyrkogården – kulturmiljölagen och dess tillämpning, kyrkogårdens historia, grönt kulturarv, gravvårdsinventering
• Vanligt förekommande maskiner, redskap och verktyg samt hur man hanterar dem på ett säkert och ergonomiskt sätt
• Stensättning och anläggningsarbete – praktiskt arbete med anläggningsprojekt
• Prövning mot yrkesbevis TCYK 11 ”Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare”

 

• Fastighetsskötsel – vård- och underhållsplaner, grundläggande kunskap om värme- och klimatsystem, brand- och stöldskydd samt praktisk vård och underhåll inne och ute
• Kulturmiljön i kyrkorummet – kulturmiljölagen och dess tillämpning, vård och underhåll av kyrkorum och inventarier i olika material
• Teknik – ljud, ljus, bild
• Kyrkliga handlingar och arrangemang
• Församlingsarbete – barn och unga, äldre, familjer, socialt arbete
• Funktionsvariationer och tillgänglighet
• Ekonomi och inköp

Fördjupningsarbete inom t ex växtkunskap, anläggning, begravningsverksamhet, fastighetsskötsel, kulturmiljö, teknik, inventarievård, församlingsarbete.

Sex veckor praktik fördelat på två perioder i församling och/eller kyrkogård.

ARBETSSÄTT & INTYG

Teori med föreläsningar, övningar, inläsning av litteratur, diskussioner och redovisningar varvas med praktiskt arbete på eller utanför skolan. Studiebesök och fältstudier på kyrkogårdar och kyrkor görs vid ett flertal tillfällen. Praktiken är uppdelad i två perioder, en på vårterminen och en på höstterminen.

Kursdeltagaren har ett stort ansvar för det egna lärandet. God närvaro är en förutsättning för att tillgodogöra sig såväl teoretiska som praktiska moment. Kursmoment som leder till yrkesbevis eller certifikat förutsätter godkänt teoretiskt och/eller praktiskt prov. Kursdeltagaren ansvarar själv för att hitta praktikplatser.

Efter avslutad kurs erhålls ett kursintyg.